OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA ŚLĄSKA W KULTURYSTYCE I FITNESS – ŻORY

R E G U L A M I N

OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA ŚLĄSKA

W KULTURYSTYCE I FITNESS

ŻORY

14 kwietnia 2013 r.

1. HONOROWY PATRONAT

Prezydent Miasta Żory

2. ORGANIZATORZY

Urząd Miasta Żory

Śląski Okręgowy Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego,

Klub Sportowy „Tytan” Żory

3. TERMIN I MIEJSCE

Ogólnopolskie Mistrzostwa Śląska w Kulturystyce i Fitness, zwane dalej „zawodami”, odbędą się:

14 kwietnia 2013 r. (niedziela)

Hala Widowiskowo – Sportowa MOSiR

ul. Folwarecka 10

44-240 Żory

4. UCZESTNICTWO

W zawodach mogą brać udział reprezentanci klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej zrzeszonych w PZKFiTS. Informacji w tej sprawie udziela Biuro Związku (tel.022 550 09 67). Każdy Klub biorący udział w rywalizacji musi mieć opłaconą składkę członkowską PZKFiTS na 2013 rok.Każdy startujący musi mieć opłaconą Licencję PZKFiTS na 2013 rok. Wysokość opłat podana jest w KOMUNIKACIE FINANSOWO-ORGANIZACYJNYM PZKFITS na 2013 r., dostępnym na stronie internetowej Związku: www.pzkfits.pl w zakładce „Komunikaty”.

Wymagane opłaty na rzecz PZKFiTS należy wnosić na konto PZKFiTS:

BANK PEKAO SA, Nr 08 1240 6250 1111 0000 4591 7718

z podaniem nazwy klubu, imienia i nazwiska zawodnika, za którego wnoszona jest opłata, ewentualnie w Biurze PZKFiTS, ul. Mangalia 4, lok. 427, Warszawa.(e-mail: [email protected], tel. 22-55-00-967). Opłaty wnoszone bezpośrednio przed zawodami będą obciążone dodatkową opłatą w wysokości 20 zł.

5. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia imienne startujących przyjmowane będą do dnia 7 kwietnia 2013 r. na adres:

Klub Sportowy „OLIMP” w Zabrzu

41 – 800 Zabrze, ul. Wolności 315

e-mail: [email protected]

tel. 501 585 311

W zgłoszeniu należy podać:

– imię i nazwisko zawodnika/ zawodniczki,

– dokładną datę urodzenia zawodnika/ zawodniczki,

– klub/ stowarzyszenie zrzeszone w PZKFiTS, w którego barwach startuje zawodnik/ zawodniczka,

– kategorię startową, w której zamierza wystartować zawodnik/ zawodniczka,

wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty startowej wpisowego od każdego zawodnika / zawodniczki.Kwotę z dokładnym wyszczególnieniem nazwiska zawodnika (w polu: temat / tytułem) i dopiskiem „OMSL KIF Żory” należy wysłać na konto: Bank Spółdzielczy w Żorach 64 8456 0009 2001 0021 8421 0001

Klub Sportowy „Tytan”

44 – 240 Żory

Os. Sikorskiego 52

Dla wszystkich kategorii wiekowych obowiązuje wpisowe w wysokości 40,00 zł od zawodniczki/zawodnika.

W przypadku zgłoszenia się zawodnika w dniu weryfikacji bez wcześniejszego zgłoszenia telefonicznego i wpłaty wpisowego na podane konto, wpisowe obciążone jest dodatkową opłatą w wysokości 20 zł.

Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku:

– negatywnej weryfikacji,

– rezygnacji zawodnika ze startu po weryfikacji,

– spóźnienia się zawodnika na start swojej kategorii.

6. PRZYJAZD

Uczestnicyzawodówprzyjeżdżająw dniu 14 kwietnia 2013 r. (niedziela) i zgłaszają się do Biura Zawodów, które będzie zorganizowane przed sceną i czynne w godz.10:00 – 12:00 w Hali Widowiskowo – Sportowej MOSiR.

7. WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW

Weryfikacja uczestnikówzawodówodbędzie się 14 kwietnia 2013 r. (niedziela) w godz. 11:00 – 12:00 na scenie w Hali Widowiskowo – Sportowej MOSiR, w kolejności zgodnej z planowanym programem zawodów.

Kierownicy ekip powinni sprawdzić przed wyjazdem na zawody, czy ich zawodnicy prezentują odpowiednią formę startową i czy są właściwie przygotowani do zawodów od strony estetycznej. Komisja sędziowska może w trakcie weryfikacji nie dopuścić do startu zawodnika / zawodniczki nieprzygotowanych do występu lub niebędących w odpowiedniej formie startowej.

Zawodnicy stają do weryfikacji w stroju startowym do rundy oceny sylwetki.

Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Zobowiązani są posiadać:

dokument tożsamości ze zdjęciem zawierający dokładną datę urodzenia,

własną licencję zawodnika PZKFiTS (lub potwierdzenie dokonania opłaty licencji na dany rok),

własną kartę zawodnika PZKFiTS,

własne zaświadczenie lekarskie pozwalające uprawiać kulturystykę i startować w zawodach

dowód wniesienia opłaty startowej (wydruk dokonania wcześniejszego przelewu lub KP wystawione na zawodach)

Zawodnicy zobowiązani są posiadać ze sobą wszystkiestroje startowe oraz płytę CD z nagraniem do programu dowolnego. W przypadku nagrania na płycie CD, należy posiadać także rezerwowe nagranie. W przypadku złego stanu technicznego nagrania organizator zastrzega sobie prawo zastosowania własnego podkładu muzycznego.

Narada techniczna sędziów i kierowników ekip odbędzie się na Hali, bezpośrednio po zakończeniu weryfikacji, około godz. 12:15, na której ogłoszony zostaje ostateczny program zawodów.

8. KATEGORIE:

Juniorzy (do 23 lat):

Kulturystyka Klasyczna Juniorów: wszechkategoria,

Kulturystyka Juniorów: 75 kg

+75 kg,

Weterani (powyżej 40 lat):

Kulturystyka Weteranów: wszechwag,

Seniorki i Seniorzy:

Fitness Sylwetkowe Kobiet: wszechkategoria,

Bikini Fitness Kobiet: wszechkategoria,

Kulturystyka Klasyczna mężczyzn: 180 cm

+180 cm

Kulturystyka Mężczyzn: 70 kg,

80 kg,

90 kg,

+90 kg

Kulturystyka + Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn

(zwycięzcy poszczególnych kategorii) OPEN

W kategoriach kulturystyka, kulturystyka klasyczna dopuszcza się 1 kg nadwagi (z uwagi na rozgrywanie zawodów na tydzień przed Mistrzostwami Polski).

Uwaga!

W przypadku braku 3 zawodników w którejś zkategorii, kategorie będą w miarę możliwości łączone.

Dopuszcza się możliwość startu jednego zawodnika w dwóch kategoriach, (np.: weteran w kulturystyce oraz kulturystyka mężczyzn), po uprzednim zgłoszeniu tego faktu przy weryfikacji oraz uiszczeniu odrębnej opłaty startowej.

9. POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE

Zgodnie z zarządzeniem IFBB, na zawodach nie można już używać bronzerów łatwo ścieralnych. Opaleniznę należy uzyskiwać poprzez stosowanie samoopalaczy (na kilka dni przed zawodami), na które przed wyjściem na scenę nakłada się już tylko oliwkę.

Podczas weryfikacji zawodnik otrzymuje od organizatora identyfikator, który umożliwia wejście do szatni i sali rozgrzewki.

W celu zapewnienia sprawnej obsługi zawodników przed startem, Organizator na naradzie technicznej wydaje kierownikom ekip identyfikatory „trener”. Liczba wydawanych identyfikatorów uzależniona jest od liczby zawodników startujących w barwach danego klubu / stowarzyszenia, tj.:

– drużyny liczące do 3 zawodników – 1 identyfikator,

– drużyny liczące powyżej 3 zawodników – 2 identyfikatory.

Osoby nieposiadające stosownego identyfikatora (np. członkowie rodzin zawodników, inni trenerzy, instruktorzy itp.) nie będą miały wstępu na zaplecze.

10. PLANOWANY PROGRAM ZAWODÓW

ELIMINACJE I PÓŁFINAŁY – godz. 12:30

Kulturystyka Klasyczna Juniorów: wszechkategoria, (1 runda – prezentacja, pozy obowiązkowe, porównania)

Kulturystyka Juniorów: 75 kg (1 runda – prezentacja, pozy obowiązkowe, porównania)

+75 kg, (1 runda – prezentacja, pozy obowiązkowe, porównania)

Kulturystyka Weteranów: wszechwag, (1 runda – prezentacja, pozy obowiązkowe, porównania)

Fitness Sylwetkowe Kobiet: wszechkategoria, (1 runda – ocena sylwetki w stroju bikini czarne)

Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn: 180 cm (1 runda – prezentacja, pozy obowiązkowe, porównania)

+180 cm (1 runda – prezentacja, pozy obowiązkowe, porównania)

Bikini Fitness Kobiet: wszechkategoria, (1 runda – ocena sylwetki w stroju bikini)

Kulturystyka Mężczyzn: 70 kg, (1 runda – prezentacja, pozy obowiązkowe, porównania)

80 kg, (1 runda – prezentacja, pozy obowiązkowe, porównania)

90 kg, (1 runda – prezentacja, pozy obowiązkowe, porównania)

+90 kg (1 runda – prezentacja, pozy obowiązkowe, porównania)

OFICJALNE OTWARCIE ZAWODÓW – godz. 15:00

FINAŁY – godz. 15:30

Kulturystyka Klasyczna Juniorów: wszechkategoria, (2 runda – pozy obowiązkowe, dogrywka)

(3 runda – programy dowolne)

Kulturystyka Juniorów: 75 kg (2 runda – pozy obowiązkowe, dogrywka)

(3 runda – programy dowolne)

+75 kg, (2 runda – pozy obowiązkowe, dogrywka)

(3 runda – programy dowolne)

Kulturystyka Weteranów: wszechwag, (2 runda – pozy obowiązkowe, dogrywka)

(3 runda – programy dowolne)

BLOK DEKORACJI I (kolejność jak powyżej)

Fitness Sylwetkowe Kobiet: wszechkategoria, (2 runda-T-walking, ocena sylwetki w stroju dowolnym bikini)

Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn: 180 cm (2 runda – pozy obowiązkowe, dogrywka)

(3 runda – programy dowolne)

+180 cm (2 runda – pozy obowiązkowe, dogrywka)

(3 runda – programy dowolne)

BLOK DEKORACJI II (kolejność jak powyżej)

Bikini Fitness Kobiet: wszechkategoria, (2 runda- T-walking, ocena sylwetki w stroju dowolnym bikini)

Kulturystyka Mężczyzn: 70 kg, (2 runda – pozy obowiązkowe, dogrywka)

(3 runda – programy dowolne)

80 kg, (2 runda – pozy obowiązkowe, dogrywka)

(3 runda – programy dowolne)

90 kg, (2 runda – pozy obowiązkowe, dogrywka)

(3 runda – programy dowolne)

+90 kg (2 runda – pozy obowiązkowe, dogrywka)

(3 runda – programy dowolne)

BLOK DEKORACJI III (kolejność jak powyżej)

Kulturystyka + Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn OPEN (pozy obowiązkowe, porównania, dogrywka)

BLOK DEKORACJI IV kategorii OPEN

OSTATECZNY PROGRAM ZAWODÓW USTALONY ZOSTAJE PO WERYFIKACJI !!!

Ostateczny program zawodów przekazywany jest niezwłocznie sędziom funkcyjnym (głównym, sekretarzom, nagrań, rozprowadzającym), podawany przez spikera zawodów do publicznej wiadomości, a także rozwieszany przy szatniach oraz widocznych miejscach na hali. Kierownicy ekip zobowiązani są do zapoznania się z aktualnym programem zawodów i po weryfikacji poinformować o nim zawodników swojego klubu. Z uwagi na liczbę zgłoszonych zawodników, niektóre kategorie mogą zostać połączone, inne w ogóle mogą nie zostać rozegrane, co wpływa na kolejność startu!!!

11. PUNKTACJA DRUŻYNOWA

Do punktacji drużynowej wliczane są wyniki sześciu najlepszych zawodniczek i/lub zawodników z danego klubu, wg punktacji obowiązującej w IFBB. Reprezentacje zagraniczne nie biorą udziału w klasyfikacji drużynowej.

12. NAGRODY:

We wszystkich kategoriach za miejsca od I do III – medale, puchary, dyplomy.

We wszystkich kategoriach za miejsce od IV do VI – dyplomy.

W kategorii „Kulturystyka + Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn OPEN” od I miejsca do VI miejsca nagrody, puchar i dyplom. Do puli nagród wchodzą nagrody finansowe, rzeczowe i suplementy odżywkowe – w zależności od ostatecznej liczby i hojności sponsorów.

Drużynowo: za miejsce od I do III puchary i dyplomy.

Organizator przewiduje również nagrody rzeczowe.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany wysokości nagród pieniężnych jak i rzeczowych w przypadku niepełnej liczby finalistów w danej kategorii (mniejszej niż 3 zawodników).

13. KOMISJA SĘDZIOWSKA

Komisję Sędziowską powołuje PZKFiTS.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sprawy sporne wynikłe podczas zawodów i nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Komisja Odwoławcza złożona z Prezesa PZKFiTS, Sędziego Głównego i przedstawiciela Organizatora, po wpłaceniu wadium w wysokości 200,– zł na rzecz Organizatora.

15. INFORMACJE

Szczegółowych informacji o imprezie udziela:

Zatwierdzam Organizator

Marian Ciemięga

mgr inż. Andrzej Michalak

Wiceprezes PZKFiTS Prezes KS „Tytan” „

30.01.2013

AKTUALNE LIMITY WAGI CIAŁA ZAWODNIKÓW W ZALEŻNOŚCI OD WZROSTU

W KULTURYSTYCE KLASYCZNEJ

JUNIORZY:

Kulturystyka klasyczna:

Wzrost do 168 cm: Maks. waga ciała [kg] = wzrost [cm] – 100

Wzrost do 171 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 1 [kg]

Wzrost do 175 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 2 [kg]

Wzrost do 180 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 3 [kg]

Wzrost do 190 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 4 [kg]

Wzrost do 198 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 4,5 [kg]

Wzrost powyżej 198 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 5 [kg]

SENIORZY:

Kulturystyka klasyczna mężczyzn:

Wzrost (kategoria) do 168 cm: Maks. waga ciała [kg] = wzrost [cm] – 100

Wzrost (kategoria) do 171 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 2 [kg]

Wzrost (kategoria) do 175 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 4 [kg]

Wzrost (kategoria) do 180 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 6 [kg]

Wzrost (kategoria) powyżej 180 cm:

– Dla zawodników ze wzrostem od 180,1 cm do 190 cm (włącznie) obowiązuje limit:

Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 8 [kg]

– Dla zawodników ze wzrostem od 190,1 cm do 198 cm (włącznie) obowiązuje limit:

Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 9 [kg]

– Dla zawodników ze wzrostem powyżej 198 cm obowiązuje następujący limit:

Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 10 [kg]

Udostępnij znajomym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *