Drużynowe MP Osób Niepełnosprawnych w Podnoszeniu Ciężarów – 28-30.10. 2016

Bez tytułu

REGULAMIN
Drużynowe Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Podnoszeniu Ciężarów

1. Organizator: Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” ul. Trylogii 2/16
01-928 Warszawa
Współorganizator: Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych START

2. Termin zawodów: 28.10 – 30.10.2016 rok

3. Miejsce zawodów: Chotowa 87C, 39-217 Grabiny, gmina Czarna, powiat dębicki,

4. Cel przeprowadzenia zawodów:
• Rozwijanie form integracji społecznej poprzez udział w zawodach sportowych zawodników z całej Polski,
• Wyłonienie Mistrzów Polski w konkurencji drużynowej w podnoszeniu ciężarów
• Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego
• Popularyzacja sportu wśród osób niepełnosprawnych

5. Zasady uczestnictwa:
W zawodach mogą wziąć udział drużyny składające się z 5 zawodników. Do klasyfikacji końcowej będzie liczyła się suma uzyskanych pkt. przez 5 zawodników całej drużyny, która decydować będzie o zajętej lokacie w klasyfikacji końcowej. Drużyny aby spełniały warunki uczestnictwa muszą posiadać w składzie osobowym 1 zawodniczkę, 1 zawodnika z grupy juniorów (zawodnik w wieku do 23 lat – liczy się data urodzenia) oraz 3 osoby (mężczyźni-zawodnicy, wiek dowolny). Dopuszcza się start drużyny liczącej co najmniej 4 osoby ze spełnieniem warunku posiadania juniora.
Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu jest posiadanie aktualnych badań lekarskich potwierdzonych przez lekarza specjalizacji medycyny sportowej.
Zawodników obowiązuje regulaminowy strój sportowy, który należy przedstawić podczas kontroli sprzętu na 15 min przed ważeniem.

6. Zgłoszenia do zawodów:
Obowiązkowe jest posiadanie dokumentu klasyfikacji medycznej oraz zaświadczenia lekarskiego
o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach.
Zgłoszenia należy przekazywać do współorganizatora – Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych START, email: [email protected] do dnia 15.10.2016
Do zgłoszenia prosimy dołączyć aktualne orzeczenia o niepełnosprawności zawodników.

7. System rozgrywek:
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami IPC Powerlifting z wyłączeniem klasyfikacji w kat. wag. Wyniki zawodników znajdą się na krajowej liście rankingowej. Wyniki zawodników będą klasyfikowane wg. współczynników punktowych IPC. O zajętej pozycji decydować będzie suma uzyskanych przez drużynę punktów .

8. Nagrody:
Organizator przewiduje nagradzanie medalami, pucharami oraz pamiątkowymi dyplomami za zajęte miejsca 1-3
Fundatorem nagród dla najlepszych drużyn jest Fundacja Suplementy dla Zdrowia oraz SFD.pl.

9. Postanowienia końcowe:
• Zawody rozegrane zostaną w Ośrodku Sportowo–Rehabilitacyjnym GRAND w Chotowej.
• Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników w Ośrodku Sportowo – Rehabilitacyjnym GRAND w Chotowej.
• Odprawa techniczna w dniu 28.10.2016 r. o godz. 20:30 w Ośrodku Sportowo – Rehabilitacyjnym GRAND w Chotowej.
• Ważenie wszystkich zawodników odbędzie się w miejscu zakwaterowania w dniu przyjazdu zawodników.
• Organizator zapewnia opiekę lekarską podczas zawodów. Za bezpieczeństwo podczas zawodów odpowiedzialni są: Sędzia Główny zawodów, lekarz, kierownicy ekip, trenerzy.
• Uczestnicy zawodów zobowiązani są do wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych i wykorzystanie wizerunku przez organizatora.
• Wszelkie sprawy sporne nie objęte powyższym komunikatem organizacyjnym rozpatrywane będą przez Komisję Odwoławczą. Komisję Odwoławczą stanowią: trenerzy koordynatorzy PZSN START, Sędzia Główny zawodów, klasyfikator z ramienia PZSN START,
• Komisję sędziowską powołuje Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”. Zawody będą sędziować sędziowie klasy narodowej, posiadający licencję i status sędziów IPC Powerlifting
• Koszty związane z organizacją mistrzostw oraz wyżywienia i zakwaterowania finansowane są ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przekazywanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz PFRON
• Koszty przejazdów zgłaszające organizacje pokrywają we własnym zakresie.

ZAWODY SĄ DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PFRON, MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI
oraz UM TARNOWA

http://www.sfd.pl/Dru%C5%BCynowe_M_P_Os%C3%B3b_Niepe%C5%82nosprawnych_w_Podnoszeniu_Ci%C4%99%C5%BCar%C3%B3w__28__30.10._2016_r._-t1129902.html

Udostępnij znajomym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *