„GRAND PRIX BINKOWSKI RESORT” Kielce 2016

 

13599967_1289301687761596_6949051971961117034_n

 

REGULAMIN „GRAND PRIX BINKOWSKI RESORT”, KIELCE 23-24 lipca 2016 r.

1. CEL IMPREZY
a) Popularyzacja fitness i kulturystyki, jako jednych z form rekreacji ruchowej
b) Wyłonienie najlepszych zawodników w kulturystyce i fitness w poszczególnych kategoriach.

2. HONOROWY PATRONAT
– Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Pan Adam Jarubas
– Wojewoda Świętokrzyski – Pani Agata Wojtyszek
– Prezydent Miasta Kielce – Pan Wojciech Lubawski

3. ORGANIZATORZY
– Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego (PZKFiTS)
– UKS „BLACK & WHITE” Ostrowiec Świętokrzyski
– Fundacja „IRON ANGELS”

4. PARTNERZY
– Hotel Binkowski w Kielcach
– Hotel „Leśny Dwór” w Kielcach
– SFD S.A. – Sponsor Generalny i Partner PZKFiTS

5. TERMIN I MIEJSCE
Organizowane przez PZKFiTS zawody – GRAND PRIX BINKOWSKI RESORT w kulturystyce i fitness w Kielcach, są legalną imprezą w Polsce w tych dyscyplinach sportu, organizowaną na mocy Ustawy o Sporcie, Art. 13. p. 1, oraz uznawanymi przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Zawody odbędą się w dniach:
23-24 lipca 2016 r.
w sali widowiskowej Hotelu Binkowski,
ul. Szczepaniaka 42, 25-043 Kielce

6. UCZESTNICTWO
W zawodach mogą brać udział reprezentanci klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej zrzeszonych w PZKFiTS. Informacji w tej sprawie udziela Biuro Związku (tel. 022 550 09 67).
Każdy Klub biorący udział w rywalizacji musi mieć opłaconą składkę członkowską PZKFiTS na 2016 rok. Każdy startujący musi mieć opłaconą Licencję Zawodnika PZKFiTS na 2016 rok. Licencję zawodnika może opłacić wyłącznie klub. Wpłaty indywidualne nie będą rejestrowane. Wysokość opłat podana jest w KOMUNIKACIE FINANSOWO-ORGANIZACYJNYM PZKFiTS na 2016 r., dostępnym na stronie internetowej Związku: www.pzkfits.pl w zakładce „Przepisy”. Wymagane opłaty na rzecz PZKFiTS należy wnosić na konto PZKFiTS:
BANK PEKAO SA, Nr 08 1240 6250 1111 0000 4591 7718
z podaniem nazwy klubu, imienia i nazwiska zawodnika, za którego wnoszona jest opłata,
ewentualnie w Biurze PZKFiTS, ul. Mangalia 4, lok. 427, Warszawa. (e-mail: [email protected], tel. 22-55-00-967).
Opłaty wnoszone bezpośrednio przed zawodami (w dniu weryfikacji) będą obciążone dodatkowym narzutem w wysokości 20 zł.
UWAGA: Każdy zawodnik uczestniczący w „Grand Prix Binkowski Resort” może wystąpić tylko w jednej kategorii indywidualnej. Wyjątek stanowią juniorzy, którzy mogą wystartować również w kategorii seniorskiej. W zawodach mogą startować osoby, które w 2016 r kończą 16 lat i starsze.

7. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia imienne startujących należy nadsyłać do dnia 20 lipca 2016r. wypełniając FORMULARZ zamieszczony na stronie www.pzkfits.pl pod poniższym adresem:
http://pzkfits.pl/gp-binkowski-2016-zgloszenia/
Formularz nie zawierający pełnych informacji o zawodniku nie zostanie przyjęty. W zgłoszeniu każdy zawodnik lub zawodniczka musi podać:
– imię i nazwisko
– dokładną datę urodzenia
– miejscowość z której pochodzi,
– dokładną kategorię startową, w której zamierza wystartować (wzrostowa lub wagowa)
– telefon kontaktowy
– adres e-mail.
Dla wszystkich kategorii obowiązuje wpisowe w wysokości 80,00zł (osiemdziesiąt złotych) od zawodniczki/zawodnika. Opłata wnoszona bezpośrednio przed zawodami (w dniu weryfikacji) będzie obciążona dodatkowym narzutem w wysokości 20 zł.
Kwotę z dokładnym wyszczególnieniem nazwiska zawodnika (w polu: temat / tytułem) i dopiskiem „GP Binkowski 2016” należy wysłać na konto:
UKS BLACK & WHITE
nazwa banku: BANK PEKAO S.A.
nr konta: 95 1240 1385 1111 0010 3070 8030
UKS BLACK & WHITE, ul. Akademicka 20, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
W przypadku zgłoszenia się zawodnika w dniu weryfikacji bez wcześniejszego terminowego zgłoszenia i wpłaty wpisowego na podane konto, wpisowe obciążone jest dodatkowym narzutem w wysokości 100 zł.
Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku:
– negatywnej weryfikacji,
– rezygnacji zawodnika ze startu po weryfikacji,
– spóźnienia się zawodnika na start swojej kategorii.

8. PRZYJAZD
Uczestnicy zawodów przyjeżdżają w dniu 23 lipca 2016 r. (sobota) i zgłaszają się do Biura Zawodów, które będzie prowadzone od godz. 14:00 w Hotelu „Binkowski” w Kielcach, ul. Szczepaniaka 42.
Uczestnicy całego BINKOWSKI FIT-WEEKENDU przyjeżdżają w dniu 22 lipca (piątek) i zgłaszają się do recepcji Hotelu „Binkowski” w godz. 11.00 – 13.00.

9. ZAKWATEROWANIE
Organizator zarezerwował noclegi dla sędziów w Hotelu „Binkowski” w Kielcach, przy ul. Szczepaniaka 42, tel.: 41 340 35 00 i 01.

Dla zawodników i innych uczestników zawodów organizator wynegocjował specjalne ceny noclegów ze śniadaniem w dwóch hotelach wchodzących w skład „BINKOWSKI RESORT”, które obowiązują w dniach 20-26 lipca 2016 i podaniu hasła „zawody fitness”:
• Hotel **** „BINKOWSKI” www.binkowskihotel.pl tel. 41 340 35 00
25-043 Kielce, ul. Szczepaniaka 42
Pokój 2-osobowy/doba ze śniadaniem 220zł (możliwa dostawka lub nawet dwie w cenie 90 zł od osoby ze śniadaniem)
Pokój 1-osobowy/doba ze śniadaniem 180 zł
• Hotel „Leśny Dwór” http://www.lesnydwor.com.pl tel. 41 340 35 55
25-043 Kielce, ul. Szczepaniaka 40
Pokój 2-osobowy/doba ze śniadaniem 180 zł (możliwa dostawka w cenie 90 zł ze śniadaniem)
Pokój 1-osobowy/doba ze śniadaniem 160 zł

10. WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW
Weryfikacja uczestników Grand Prix odbędzie się 23 lipca 2016 r. (sobota) w godz. 16:00 – 20:00 w Hotelu „Binkowski” w Kielcach, ul. Szczepaniaka 42.
Kierownicy ekip (klubów) powinni sprawdzić przed wyjazdem na Mistrzostwa, czy podlegli im zawodnicy prezentują odpowiednią formę startową i czy są właściwie przygotowani do zawodów od strony estetycznej. Komisja Sędziowska może w trakcie weryfikacji nie dopuścić do startu zawodnika, zawodniczki lub pary
nieprzygotowanych do występu lub niebędących w odpowiedniej formie startowej.
Zawodnicy stają do weryfikacji w stroju startowym do rundy oceny sylwetki.

Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i obowiązani są posiadać:
– Dokument tożsamości ze zdjęciem zawierający dokładną datą urodzenia
– Licencję Zawodnika PZKFiTS (lub dowód wpłaty dokonanej przez klub)
– Zaświadczenie lekarskie zezwalające na start w zawodach sylwetkowych
– Dokument potwierdzający wniesienie opłaty startowej (wpisowego).

Zawodnicy zobowiązani są posiadać ze sobą na weryfikacji stroje startowe do wszystkich rund oraz płytę CD z nagraniem do programu dowolnego w wersji AUDIO. W przypadku nagrania na płycie CD należy posiadać także rezerwowe nagranie (to może być również w wersji mp3). W przypadku złego stanu technicznego nagrania organizator zastrzega sobie prawo zastosowania własnego podkładu muzycznego.

Narada techniczna sędziów i kierowników ekip odbędzie się 23 lipca 2016 r. bezpośrednio po zakończeniu weryfikacji o godz. 20:15, po której ogłoszony zostaje ostateczny program zawodów.

11. KATEGORIE:
1. Fit-model kobiet OPEN
2. Fitness sylwetkowe kobiet OPEN
3. Bikini fitness juniorek OPEN
4. Bikini fitness kobiet 163 cm
5. Bikini fitness kobiet 168 cm
6. Bikini fitness kobiet +168 cm
7. Fitness plażowe mężczyzn 178 cm
8. Fitness plażowe mężczyzn 182 cm
9. Fitness plażowe mężczyzn +182 cm
10. Kulturystyka klasyczna juniorów OPEN
11. Kulturystyka klasyczna mężczyzn 180 cm
12. Kulturystyka klasyczna mężczyzn + 180 cm
13. Kulturystyka juniorów OPEN
14. Kulturystyka mężczyzn 75 kg
15. Kulturystyka mężczyzn 85 kg
16. Kulturystyka mężczyzn 95 kg
17. Kulturystyka mężczyzn +95 kg

Uwaga 1: Organizator zastrzega sobie prawo łączenia kategorii, jeśli nie będzie co najmniej trzech zawodniczek lub zawodników w danej kategorii.
Uwaga 2: Jeśli w jakiejś kategorii będzie mniej niż 7 startujących, nie rozgrywa się półfinałów w tej kategorii, a jedynie finały.

12. POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE
Zgodnie z zarządzeniem IFBB, na zawodach nie można już używać łatwościeralnych. bronzerów. Opaleniznę należy uzyskiwać poprzez stosowanie samoopalaczy (na kilka dni przed zawodami), na które przed wyjściem na scenę nakłada się już tylko oliwkę. Podczas weryfikacji zawodnik otrzymuje od organizatora identyfikator, który umożliwia wejście do szatni i sali rozgrzewki. W celu zapewnienia sprawnej obsługi zawodników przed i w trakcie startu organizator podczas weryfikacji wydaje na prośbę każdego zawodnika tylko jeden identyfikator „Trener”. Koszt tego identyfikatora – 20 zł. Jeden zawodnik/zawodniczka = jeden identyfikator dla trenera.
Osoby nieposiadające stosownego identyfikatora (np. członkowie rodzin zawodników, inni trenerzy, instruktorzy itp.) nie będą miały wstępu na zaplecze.

13. PUNKTACJA DRUŻYNOWA
Do punktacji drużynowej GRAND PRIX BINKOWSKI RESORT wliczane są wyniki 10 najlepszych zawodniczek i zawodników z danego klubu.

14. NAGRODY
Wszystkie zawodniczki i zawodnicy uczestniczący w zawodach otrzymają pamiątkowe certyfikaty uczestnictwa jak również „pakiet startowy” przyznawany każdemu zawodnikowi na weryfikacji.
Zawodnicy na I, II, III miejscach w kategoriach otrzymują medale, puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Zawodnicy zajmujący miejsca IV-VI w swojej kategorii otrzymują puchary i dyplomy.
Zawodnik zajmujący I miejsce w kategorii OPEN otrzyma puchar.
Trzy najlepsze drużyny otrzymują puchary oraz dyplomy.

15. KOMISJA SĘDZIOWSKA
Komisję Sędziowską powołuje PZKFiTS.

16. MEDIA
Przedstawiciele mediów zwracają się o akredytację na GRAND PRIX BINKOWSKI RESORT do jednego z organizatorów zawodów do dnia 20 lipca:
Grzegorza Kępa – e-mail: [email protected], tel. 505 620 187
Grzegorz Wrzesień – e-mail: [email protected], tel. 504 250 990

17. PROGRAM ZAWODÓW

23 lipca 2016 r. (sobota)

16:00 – 20:00 – Weryfikacja uczestników Grand Prix (Hotel „Binkowski”)

24 lipca 2016 r. (niedziela)

10.00 – Rozpoczęcie zawodów

I BLOK ZAWODÓW (fitness sylwetkowe i fitness plażowe)
Fitness sylwetkowe kobiet – eliminacje
Fitness plażowe mężczyzn 178 – eliminacje
Fitness sylwetkowe kobiet – półfinały I runda (ocena sylwetki w stroju bikini)
Fitness plażowe mężczyzn 178 – półfinały I runda (zwroty, porównania)
Fitness sylwetkowe kobiet – finały II runda (I-walking, ocena sylwetki)Fitness plażowe mężczyzn 178 – finały II runda (prezentacja indywidualna + zwroty w grupie)
Fitness plażowe mężczyzn 182 – eliminacje
Fitness plażowe mężczyzn +182 – eliminacje
Fitness plażowe mężczyzn 182 – półfinały I runda (zwroty, porównania)
Fitness plażowe mężczyzn +182 – półfinały I runda (zwroty, porównania)
Fitness plażowe mężczyzn 182 – finały II runda (prezentacja indywidualna + zwroty w grupie)
Fitness plażowe mężczyzn +182 – finały II runda (prezentacja indywidualna + zwroty w grupie)

I BLOK DEKORACJI
Fitness plażowe mężczyzn OPEN
II BLOK ZAWODÓW (kulturystyka i kulturystyka klasyczna juniorów oraz kulturystyka klasyczna)
Kulturystyka klasyczna juniorów OPEN – eliminacje
Kulturystyka juniorów OPEN – eliminacje
Kulturystyka klasyczna juniorów OPEN – półfinały I runda (prezentacja, pozy obowiązkowe, porównania)
Kulturystyka juniorów OPEN – półfinały I runda (prezentacja, pozy obowiązkowe, porównania)
Kulturystyka klasyczna juniorów OPEN – finały rundy II i III (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne)
Kulturystyka juniorów OPEN – finały rundy II i III (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne)
Kulturystyka klasyczna 180 – eliminacje
Kulturystyka klasyczna + 180 – eliminacje
Kulturystyka klasyczna 180 – półfinały I runda (prezentacja, pozy obowiązkowe, porównania)
Kulturystyka klasyczna +180 – półfinały I runda (prezentacja, pozy obowiązkowe, porównania)
Kulturystyka klasyczna 180 – finały rundy II i III (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne)
Kulturystyka klasyczna +180 – finały rundy II i III (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne)

II BLOK DEKORACJI
Kulturystyka klasyczna OPEN
Przerwa do godziny 14.00 – Oficjalne otwarcie imprezy

III BLOK ZAWODÓW (bikini fitness juniorek i bikini fitness)
Bikini fitness juniorek OPEN – eliminacje
Bikini fitness 163 – eliminacje
Bikini fitness juniorek OPEN – półfinał I runda (ocena sylwetki w stroju bikini)
Bikini fitness 163 – półfinał I runda (ocena sylwetki w stroju bikini)
Bikini fitness juniorek OPEN – finały II runda (I-walking + ocena sylwetki)
Bikini fitness 163 – finały II runda (I-walking + ocena sylwetki)
Bikini fitness 168 – półfinał I runda (ocena sylwetki w stroju bikini)
Bikini fitness +168 – półfinał I runda (ocena sylwetki w stroju bikini)
Bikini fitness 168 – eliminacje
Bikini fitness +168 – eliminacje
Bikini fitness 168 – finały II runda (I-walking + ocena sylwetki)
Bikini fitness +168 – finały II runda (I-walking + ocena sylwetki)

III BLOK DEKORACJI
Bikini fitness OPEN

IV BLOK ZAWODÓW (fit-model kobiet i kulturystyka)
Kulturystyka mężczyzn do 75 kg – eliminacje
Kulturystyka mężczyzn do 85 kg – eliminacje
Kulturystyka mężczyzn do 75 kg – półfinały I runda (prezentacja, pozy obowiązkowe, porównania).
Kulturystyka mężczyzn do 85 kg – półfinały I runda (prezentacja, pozy obowiązkowe, porównania).
Kulturystyka mężczyzn do 75 kg – finały rundy II i III (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne).
Kulturystyka mężczyzn do 85 kg – finały rundy II i III (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne).
Fit Model Kobiet OPEN – eliminacje i półfinały (Runda 1)
Kulturystyka mężczyzn do 95 kg – eliminacje
Kulturystyka mężczyzn +95 kg – eliminacje
Kulturystyka mężczyzn do 95 kg – półfinały I runda (prezentacja, pozy obowiązkowe, porównania).
Kulturystyka mężczyzn +95 kg – półfinały I runda (prezentacja, pozy obowiązkowe, porównania).
Fit Model Kobiet OPEN – finały: Runda 2 (prezentacja indywidualna, zwroty)
Kulturystyka mężczyzn do 95 kg – finały rundy II i III (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne).
Kulturystyka mężczyzn +95 kg – finały rundy II i III (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne).
Fit Model Kobiet OPEN – finały: Runda 3 (prezentacja indywidualna w sukni wieczorowej).

IV BLOK DEKORACJI
Kulturystyka mężczyzn OPEN

19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Sprawy sporne wynikłe podczas zawodów i nie ujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Komisja Odwoławcza złożona z Prezesa PZKFiTS, Sędziego Głównego i przedstawiciela Organizatora, po wpłaceniu wadium w wysokości 100,– zł na rzecz Organizatora.

20. INFORMACJE:
Wszelkich informacji o zawodach udzielają:
1. Biuro PZKFiTS , www.pzkfits.pl ul. Mangalia 4, IV piętro, pokój nr 427, 02-758 Warszawa Telefon /022/ 550 09 67, Fax /022/ 550 09 68
2. Uczniowski Klub Sportowy „BLACK & WHITE”, 27–400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Akademicka 20 Telefon: 41 2635227
3. Grzegorz Kępa, tel. 505 620 187, e-mail: [email protected]
4. Grzegorz Wrzesień, tel. 504 250 990 e-mail: [email protected]

Zatwierdzam Organizatorzy:

mgr inż. Andrzej Michalak Grzegorz Kępa
Wiceprezes PZKFiTS
dn. 05.07.2016 r Grzegorz Wrzesień

Udostępnij znajomym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *