MISTRZOSTWA POLSKI W KULTURYSTYCE I FITNESS 2017 – KIELCE – REGULAMIN

REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI W KULTURYSTYCE I FITNESS

(ELIMINACJE DO MISTRZOSTW EUROPY IFBB)
KIELCE, 22-23 kwietnia 2017 r.

1. HONOROWY PATRONAT
– Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Pan Adam Jarubas
– Prezydent Miasta Kielce – Pan Wojciech Lubawski
– Wojewoda Świętokrzyski- Agata Wojtyszek

2. ORGANIZATORZY
– Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego
– Klub Sportowy „OLIMP” Zabrze
– Targi Kielce S.A.

3. PARTNERZY
SFD Sp. z o.o. – Sponsor Generalny i Partner PZKFiTS

4. TERMIN I MIEJSCE
Organizowane przez PZKFiTS, 40. Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Kulturystyce i Fitness, są jedynymi legalnymi Mistrzostwami Polski w tych dyscyplinach sportu, organizowanymi na mocy Ustawy o Sporcie, Art. 13. p. 1, oraz uznawanymi przez Polskie Ministerstwo Sportu
i Turystyki. Jedynie zwycięzcy tych Mistrzostw mają prawo używać tytułu „Mistrz Polski”,
a wyłonione na nich reprezentacje Polski mają prawo uczestniczyć w rywalizacji międzynarodowej. Mistrzostwa odbędą się w dniach:
22-23 kwietnia 2017 r.
w Nowym Centrum Kongresowym
w Kielcach, przy ul. Zakładowej 1

5. UCZESTNICTWO
W Mistrzostwach Polski w Kulturystyce i Fitness, mogą brać udział reprezentanci klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej zrzeszonych w PZKFiTS. Informacji w tej sprawie udziela Biuro Związku (tel. 022 550 09 67).
Każdy Klub biorący udział w rywalizacji musi mieć opłaconą składkę członkowską PZKFiTS na 2017 rok.
Każdy startujący musi mieć opłaconą Licencję PZKFiTS na 2017 rok.
Licencję zawodnika może opłacić wyłącznie klub. Wpłaty indywidualne nie będą rejestrowane.
Wymagane opłaty na rzecz PZKFiTS należy wnosić na konto PZKFiTS:
BANK PEKAO SA, Nr 08 1240 6250 1111 0000 4591 7718
z podaniem nazwy klubu, imienia i nazwiska zawodnika, za którego wnoszona jest opłata, ewentualnie w Biurze PZKFiTS, ul. Mangalia 4, lok. 427, Warszawa. (e-mail: [email protected], tel. 22-55-00-967).
Wysokość opłat podana jest w KOMUNIKACIE FINANSOWO-ORGANIZACYJNYM PZKFITS na 2017 r., dostępnym na stronie internetowej Związku w zakładce „Komunikaty”:
http://pzkfits.pl/wp-content/uploads/2016/12/KFO-2017.pdf
W przypadku opłacania wpisowego w dniu weryfikacji, wpisowe obciążone jest dodatkowym narzutem w wysokości 20 zł.
UWAGA: Każdy zawodnik uczestniczący w Mistrzostwach Polski może wystąpić tylko
w jednej kategorii indywidualnej i w kategorii par.

Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku:
– negatywnej weryfikacji,
– rezygnacji zawodnika ze startu po weryfikacji,
– spóźnienia się zawodnika na start swojej kategorii.

6. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia imienne startujących należy nadsyłać do dnia 15 kwietnia 2017 r., wypełniając FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY zamieszczony na stronie internetowej PZKFiTS pod adresem:
http://pzkfits.pl/mp-kif-2017-zgloszenia/
UWAGA!!!
W zgłoszeniu każdy zawodnik / zawodniczka musi podać:
– imię i nazwisko,
– klub / stowarzyszenie zrzeszone w PZKFiTS, w barwach którego startuje,
– rok urodzenia,
– dokładną kategorię startową, w której zamierza wystartować, (wzrostowa lub wagowa),
– adres e-mail,
– numer telefonu.
Formularz nie zawierający pełnych informacji o zawodniku nie zostanie przyjęty.

Dla wszystkich kategorii obowiązuje wpisowe w wysokości 120 zł od zawodniczki/ zawodnika.
Kwotę z dokładnym wyszczególnieniem nazwiska zawodnika (w polu: temat / tytułem)
i dopiskiem „MP 2017” należy wysłać na konto:
95 1050 1588 1000 0023 0682 7755
ING Bank Śląski O/Zabrze
Klub Sportowy „OLIMP” w Zabrzu
41 – 800 Zabrze, ul. Wolności 315

W przypadku zgłoszenia się zawodnika w dniu weryfikacji, bez wcześniejszego zgłoszenia internetowego i wpłaty wpisowego na podane konto, wpisowe obciążone jest dodatkowym narzutem w wysokości 100 zł.
Uczestnicy biorący udział wyłącznie w eliminacjach do Mistrzostw Europy Juniorów i Weteranów w Kulturystyce i Fitness są zwolnieni z opłaty wpisowego.

7. PRZYJAZD I ZAKWATEROWANIE
Uczestnicy zawodów przyjeżdżają w dniu 21 kwietnia 2017 r. (piątek) i zgłaszają się do Biura Zawodów, które będzie czynne w godz. 16:00-20:00 we wskazanym pomieszczeniu (holu) Nowego Centrum Kongresowego w Kielcach, przy ul. Zakładowej 1.

Organizator zarezerwował noclegi dla sędziów i działaczy w Hotelu „Tęczowy Młyn”,
ul. Zakładowa 4, 25-670 Kielce, www.teczowy.com, tel. 41 33 52 100

Miasto Kielce oraz okolice dysponuje wystarczającą bazą noclegową. Uczestnicy sami rezerwują sobie noclegi w dowolnych hotelach m.in.:
Hotel „Grafit”, ul. Kielecka 120, Kostomłoty Pierwsze, Tel. 41 303 22 25
Odyssey Club Hotel Wellness & SPA, ul. Dąbrowa 3, 26-001 Masłów, Tel. 41 317 44 00

8. WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW
Weryfikacja uczestników zawodów odbędzie się 21 kwietnia 2017 r. (piątek) w godz. 16:00 – 20:00 we wskazanym pomieszczeniu (holu) Nowego Centrum Kongresowego w Kielcach, przy ul. Zakładowej 1.
Eliminacje do reprezentacji na Mistrzostwa Europy Juniorów i Weteranów: juniorzy i weterani mogą startować tylko w eliminacjach do reprezentacji Polski na tegoroczne ME w Santa Susanna. Nie płacą wpisowego, lecz powinni przysłać zgłoszenie internetowe do udziału w eliminacjach w wymaganym terminie.
Juniorzy i weterani w kulturystyce i kulturystyce klasycznej weryfikują się w piątek wieczorem na końcu weryfikacji. Dopuszczalne 2 kg nadwagi.
Juniorki i weteranki w fitness sylwetkowym oraz juniorzy i weterani w fitness plażowym, a także weteranki w fitness atletycznym weryfikują się w piątek wieczorem.
Juniorki i juniorzy w fitness muszą wystartować w Mistrzostwach (dodatkowe rundy eliminacyjne nie będą dla nich rozgrywane).
Juniorki i weteranki w bikini-fitness weryfikują się w niedzielę przed sesją popołudniową, zgłaszając się do sekretariatu na hali zawodów.
Eliminacje na Mistrzostwa Europy w Kulturystyce oraz Mistrzostw Europy w Fitness: wszyscy zawodnicy i wszystkie zawodniczki ubiegające się o zakwalifikowanie do reprezentacji Polski na w/w zawody muszą wystartować w Mistrzostwach Polski.
Eliminacji w kategorii par mieszanych nie rozgrywa się. Wszystkie pary muszą wystąpić w Mistrzostwach.

Kierownicy ekip powinni sprawdzić przed wyjazdem na zawody, czy ich zawodnicy prezentują odpowiednią formę startową i czy są właściwie przygotowani do zawodów od strony estetycznej. Komisja sędziowska może w trakcie weryfikacji nie dopuścić do startu zawodnika nieprzygotowanego do występu lub niebędącego w odpowiedniej formie startowej.
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Zobowiązani są posiadać:
– dokument tożsamości ze zdjęciem, zawierający dokładną datę urodzenia,
– Licencję Zawodnika PZKFiTS opłaconą na 2017 r. (lub potwierdzenie dokonania opłaty
licencyjnej),
– zaświadczenie lekarskie, zezwalające na start w zawodach lub aktualną Książeczkę
Zdrowia Sportowca,
– dowód wniesienia opłaty startowej (wydruk dokonania wcześniejszego przelewu lub KP
wystawione na zawodach)

Zawodnicy zobowiązani są posiadać ze sobą wszystkie stroje startowe oraz płytę CD
z nagraniem do programu dowolnego (kulturystyka mężczyzn i kulturystyka klasyczna – 60 sekund, fitness i pary mieszane – 90 sekund, fitness atletyczne kobiet – 30 sekund).
W przypadku nagrania na płycie CD, należy posiadać także rezerwowe nagranie. W przypadku złego stanu technicznego nagrania organizator zastrzega sobie prawo zastosowania własnego podkładu muzycznego.

Narada techniczna sędziów i kierowników ekip odbędzie się na Hali, bezpośrednio po zakończeniu weryfikacji, około godz. 20:15, na której ogłoszony zostaje ostateczny program zawodów.

Uwaga: Kulturyści niepełnosprawni na wózkach, nie muszą stawiać się na weryfikację
w piątek. Weryfikacja dla nich odbędzie się w niedzielę , 23 kwietnia 2017 r., w hali Nowego Centrum Kongresowego, przy ul. Zakładowej 1.

KATEGORIE:
MISTRZOSTWA POLSKI MĘŻCZYZN I PAR:
Kulturystyka mężczyzn na wózkach: open
Kulturystyka klasyczna mężczyzn: 171 cm, do 175 cm, do 180 cm, +180 cm, open
Kulturystyka mężczyzn: 70 kg, 75 kg, 80 kg, 90 kg, 100 kg, +100 kg, open
Pary mieszane*: open
* – w parach mieszanych mogą startować: kulturyści i kulturyści klasyczni oraz zawodniczki fitness atletycznego i fitness sylwetkowego.

MISTRZOSTWA POLSKI W FITNESS:
Fitness sylwetkowe kobiet: do 163 cm, 168 cm, +168 cm; open
Bikini-fitness kobiet: do 160 cm, do 164 cm, do 169 cm; +169 cm, open
Fitness plażowe mężczyzn: do 173 cm, do 176 cm, do 179 cm, do 182 cm, +182 cm, open
Wellness fitness: open
Fitness plażowe atletyczne mężczyzn: open
Fitness atletyczne kobiet: open
Fitness kobiet: open
Fitness mężczyzn: open
Fit model kobiet: open
Fit model mężczyzn: open

ELIMINACJE DO REPREZENTACJI POLSKI NA:
– Mistrzostwa Europy w Kulturystyce
– Mistrzostwa Europy w Fitness
– Mistrzostwa Europy Juniorów i Weteranów w Kulturystyce i Fitness

Uwaga 1: W parach mieszanych mężczyźni muszą mieć stroje jak do kulturystyki i wykonywać pozy obowiązkowe jak w kulturystyce. Kobiety muszą mięć strój jak do fitness atletycznego/fitness sylwetkowego kobiet i wykonywać pozy obowiązkowe jak w fitness atletycznym kobiet.
Uwaga 2: PZKFiTS zastrzega sobie prawo łączenia kategorii, jeśli nie będzie co najmniej czterech zawodniczek lub zawodników w danej kategorii. Jeśli w jakiejś konkurencji wystąpi mniej niż trzech zawodników, medale MP nie będą wręczane, a jedynie dyplomy i inne nagrody.
Uwaga 3: Jeśli w jakiejś kategorii będzie mniej niż 7 startujących, nie rozgrywa się półfinałów w tej kategorii, a jedynie finały.

POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE:
Zgodnie z zarządzeniem IFBB, na zawodach nie można już używać łatwościeralnych. bronzerów. Opaleniznę należy uzyskiwać poprzez stosowanie samoopalaczy (na kilka dni przed zawodami), na które przed wyjściem na scenę nakłada się już tylko oliwkę lub w kabinie natryskowej na samych Mistrzostwach.
Podczas weryfikacji zawodnik otrzymuje od organizatora identyfikator, który umożliwia wejście do szatni i sali rozgrzewki. W celu zapewnienia sprawnej obsługi zawodników przed startem, Organizator na Naradzie Technicznej wydaje kierownikom ekip identyfikatory „Trener”.
Liczba wydawanych identyfikatorów uzależniona jest od liczby zawodników startujących w barwach danego klubu / stowarzyszenia, tj.:
– drużyny liczące do 3 zawodników – 1 identyfikator,
– drużyny liczące powyżej 3 zawodników – 2 identyfikatory.
Osoby nieposiadające stosownego identyfikatora (np. członkowie rodzin zawodników, inni trenerzy, instruktorzy itp.) nie będą miały wstępu na zaplecze.

PLANOWANY PROGRAM ZAWODÓW
Uwaga: zawody będą przeprowadzone w systemie blokowym: wszystkie kategorie danej konkurencji oraz open i eliminacje do reprezentacji, ale konkurencje będą przeplatane.
Zawodnicy i ich trenerzy proszeni są o dokładne sprawdzenie, w którym dniu będą rozgrywane ich konkurencje i kategorie.

PROGRAM CAŁEGO SPORTOWEGO WEEKENDU PZKFiTS W KIELCACH
20 kwietnia 2017 r. (czwartek)
14:00 – 21:00 – Seminarium Sędziowskie PZKFiTS (Hotel „Tęczowy Młyn”, ul. Zakładowa 4)

21 kwietnia 2017 r. (piątek)
09:30 – 13:00 – Seminarium Sędziowskie PZKFiTS (Hotel „Tęczowy Młyn”)
13:00 – 14:00 – Egzamin na wyższe klasy sędziowskie (Hotel „Tęczowy Młyn”)
11:00 – 15:00 – Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Delegatów PZKFiTS (Hotel „Tęczowy Młyn”)
16:00 – 20:00 – Weryfikacja uczestników Mistrzostw Polski (Nowe Centrum
Kongresowe w Kielcach, ul. Zakładowa 1)

22 kwietnia 2017 r. (sobota) – godz. 09:30
SESJA PRZEDPOŁUDNIOWA:

Fitness kobiet open: półfinały (gdy więcej niż 6 zawodniczek)
Fitness mężczyzn open: półfinały (gdy więcej niż 6 zawodników)
Kulturystyka klasyczna mężczyzn, kat. 171 cm, 175 cm, 180 cm, +180 cm, open
Fitness sylwetkowe kobiet, kat. 163 cm, 168 cm, +168 cm, open
– Eliminacje do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy 2017: kulturystyka klasyczna – pierwsze trójki z każdej kategorii (zwroty, pozy obowiązkowe, porównania)
– Eliminacje do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy 2017: fitness sylwetkowe – pierwsze trójki z każdej kategorii (zwroty, porównania).
ELIMINACJE DO REPREZENTACJI POLSKI NA ME JUNIORÓW I WETERANÓW 2017:
– Juniorzy w kulturystyce i kulturystyce klasycznej: runda eliminacyjna jako open (zwroty i pozy obowiązkowe)
– Weterani w kulturystyce i kulturystyce klasycznej: runda eliminacyjna jako open (zwroty i pozy obowiązkowe)
– Juniorki w fitness sylwetkowym: runda eliminacyjna jako open (zwroty i porównania)
– Weteranki w fitness sylwetkowym: runda eliminacyjna jako open (zwroty i porównania)

PRZERWA do godz. 15:00

SESJA POPOŁUDNIOWA:
Kulturystyka mężczyzn na wózkach open
Fitness plażowe mężczyzn, kat. 173 cm, 176 cm, 179 cm, 182 cm, +182 cm, open
Fitness kobiet open: finały (runda 3 i 4)
Fitness mężczyzn open: finały (runda 3 i 4)
Fitness atletyczne kobiet open
Fitness plażowe atletyczne mężczyzn open:
– Eliminacje do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy 2017: fitness plażowe mężczyzn – pierwsze trójki z każdej kategorii
ELIMINACJE DO REPREZENTACJI POLSKI NA ME JUNIORÓW I WETERANÓW 2017:
– Juniorzy w fitness plażowym: runda eliminacyjna jako open (zwroty, porównania)
– Weterani w fitness plażowym: runda eliminacyjna jako open (zwroty, porównania)
– Weteranki w fitness atletycznym: runda eliminacyjna jako open (zwroty, pozy obowiązkowe)

23 kwietnia 2017 r. (niedziela) – godz. 9:00
SESJA PRZEDPOŁUDNIOWA:
Wellness fitness kobiet open
Fit model kobiet open
Fit model mężczyzn open
Bikini fitness, kat. 160 cm, 164 cm
Kulturystyka mężczyzn, kat. 70 kg; 75 kg, 80 kg; 90 kg
ELIMINACJE DO REPREZENTACJI POLSKI NA ME JUNIORÓW I WETERANÓW 2017:
– Juniorki w bikini fitness: runda eliminacyjna jako open (zwroty i porównania)
– Weteranki w bikini fitness: runda eliminacyjna jako open (zwroty i porównania)

PRZERWA do godz. 15:00

Bikini fitness 169 cm, +169 cm, open
Kulturystyka mężczyzn, kat. 100 kg; +100 kg, open
Pary mieszane open
– Eliminacje do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy 2017: bikini fitness – pierwsze czwórki z każdej kategorii (zwroty, pozy obowiązkowe, porównania)
– Eliminacje do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy 2017: kulturystyka mężczyzn – pierwsze dwójki z każdej kategorii (zwroty, pozy obowiązkowe, porównania)
– Ogłoszenie wyników klasyfikacji drużynowej Mistrzostw Polski w Kulturystyce
– Ogłoszenie wyników klasyfikacji drużynowej Mistrzostw Polski w Fitness

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZAWODÓW W ODRĘBNYM ZAŁĄCZNIKU

OSTATECZNY PROGRAM ZAWODÓW ZOSTANIE USTALONY PO WERYFIKACJI !!!
Ostateczny program zawodów przekazywany jest niezwłocznie sędziom funkcyjnym (głównym, sekretarzom, nagrań, rozprowadzającym), podawany przez spikera zawodów do publicznej wiadomości, a także rozwieszany przy szatniach oraz widocznych miejscach na hali oraz hotelu sędziowskim.
Kierownicy ekip zobowiązani są do zapoznania się z aktualnym programem zawodów i po poinformowania o nim zawodników swojego klubu.
Z uwagi na liczbę zgłoszonych zawodników, niektóre kategorie mogą zostać połączone, co wpływa na kolejność startu!!!

PUNKTACJA DRUŻYNOWA:
Do punktacji drużynowej Mistrzostw Polski w Kulturystyce wliczane są wyniki:
– 5 najlepszych zawodników w kulturystyce
– 3 najlepszych zawodników w kulturystyce klasycznej
– 1 pary mieszanej

Do punktacji drużynowej Mistrzostw Polski w Fitness wliczane są wyniki:
– 2 najlepszych zawodniczek w fitness sylwetkowym kobiet
– 3 najlepszych zawodniczek w bikini-fitness kobiet
– 4 najlepszych zawodników w fitness plażowym mężczyzn
-1 zawodnika w fitness plażowym atletycznym mężczyzn
– 1 zawodniczki w fitness atletycznym kobiet
-1 zawodniczki w fitness kobiet
-1 zawodniczki w wellness fitness
-1 zawodnika w fitness mężczyzn

PRZEPISY SPORTOWE I SĘDZIOWSKIE
Zawody będą prowadzone i sędziowane według przepisów PZKFiTS (IFBB) dostępnych w wersji polskojęzycznej na stronie PZKFiTS w zakładce „Przepisy”: http://pzkfits.pl/przepisy_/

NAGRODY:
Zawodnicy na I, II, III miejscach w kategoriach otrzymują medale MP, puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Zawodnicy zajmujący miejsca IV-VI w swojej kategorii otrzymują dyplomy. Zawodnik zajmujący I miejsce w kategorii OPEN otrzyma puchar i dyplom. Trzy najlepsze drużyny otrzymują puchary oraz dyplomy.

KOMISJA SĘDZIOWSKA:
Komisję Sędziowską powołuje PZKFiTS.
MEDIA
Przedstawiciele mediów zwracają się o akredytację na Mistrzostwa do organizatora zawodów, pana Jerzego Szymańskiego (e-mail: [email protected] ).

FIT WEEKEND – KIELCE 2017
Supernowoczesne i perfekcyjnie wyposażone pod kątem wystawienniczym obiekty Centrum Kongresowego Targów Kielce oraz ranga i popularność Mistrzostw Polski stwarzają niepowtarzalną okazję do zaprezentowania swojej oferty przez wystawców związanych z branżą fitness (sprzęt do treningu siłowego, odżywki i suplementy, artykuły spożywcze, ubiory treningowe, startowe i inne, sprzęt pomiarowy, maszyny do treningu aerobowego i wydolnościowego, akcesoria). Obecność dużej liczby kibiców stwarza też wyjątkowe możliwości do promowania artykułów i usług codziennego użytku (usługi bankowe, ubezpieczeniowe, telefonia, komunikacja, itd.). Bardzo wygodny dojazd (300 m od autostradowej obwodnicy Kielc) oraz nieograniczone możliwości parkingowe to kolejna atrakcja tej lokalizacji. Oferujemy bardzo przystępne ceny powierzchni wystawowej i wyposażenia stoisk. Komfort dojazdu i urządzania stoisk zapewniony na najwyższym światowym poziomie. Piękne architektonicznie, nowocześnie zaprojektowane i wyposażone obiekty zostały oddane do użytku 3 lata temu, nakładem 70 mln zł. Ten obiekt to nowe oblicze Polski, oblicze na miarę XXI wieku. Targi Kielce to obecnie drugie pod względem liczby wystawców centrum wystawienniczo-kongresowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Tak dogodnych warunków dla wystawców jeszcze w historii polskiej kulturystyki i fitness nie było. Nie może Was tam zabraknąć!
Pod poniższym linkiem, można zapoznać się z przebiegiem imprezy:
http://www.targikielce.pl/pl/fit-weekend.htm – Jurek, czy to aktualne?
Szczegółowych informacji udziela Pan Jerzy Szymański: tel. 501 585 311; e-mail: [email protected]

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Sprawy sporne wynikłe podczas zawodów i nie ujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Komisja Odwoławcza złożona z Prezesa PZKFiTS, Sędziego Głównego i przedstawiciela Organizatora, po wpłaceniu wadium w wysokości 100,– zł na rzecz Organizatora.

INFORMACJE:
Wszelkich informacji o zawodach udzielają:
Biuro PZKFiTS, tel. (022) 550 09 67, e-mail: [email protected]

Klub Sportowy „OLIMP” w Zabrzu, tel. 501 585 311; e-mail: [email protected]

Zatwierdzam Organizator
mgr inż. Andrzej Michalak Jerzy Szymański
Wiceprezes PZKFiTS Członek Zarządu PZKFiTS
dn. 31.03.2017 r Prezes klubu OLIMP Zabrze

ZAŁACZNIK:
Limity wagi ciała zawodników w zależności od wzrostu:
Kulturystyka klasyczna mężczyzn:
Wzrost (kategoria) do 168 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 0 [kg]
Wzrost (kategoria) do 171 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 2 [kg]
Wzrost (kategoria) do 175 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 4 [kg]
Wzrost (kategoria) do 180 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 6 [kg]
Wzrost (kategoria) powyżej 180 cm:
Dla zawodników ze wzrostem od 180,1 cm do 190 cm (włącznie) obowiązuje limit:
Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 8 [kg]
Dla zawodników ze wzrostem od 190,1 cm do 198 cm (włącznie) obowiązuje limit:
Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 9 [kg]
Dla zawodników ze wzrostem powyżej 198 cm obowiązuje następujący limit:
Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 10 [kg]

STROJE I PROCEDURY
• Fitness sylwetkowe: w obu rundach obowiązuje dowolne bikini i pantofle. Rodzaj materiału i kolory dowolne. Kostium może być ozdobiony ornamentami i kryształkami. Dół kostiumu zakrywa ½ pośladków. Maksymalną grubość podeszwy zwiększono do 1 cm, maksymalna wysokość szpilki – 12 cm.
Należy prawidłowo wybrać dla siebie konkurencję:
– przy masywnym i jakościowo dopracowanym (głębokie odtłuszczenie) umięśnieniu właściwą konkurencją do startu będzie kobieca sylwetka.
– przy mniej masywnym, ale jakościowo dopracowanym (głębokie odtłuszczenie) umięśnieniu odpowiednie jest fitness sylwetkowe
• Bikini-fitness: Kostium może być ozdobiony ornamentami i kryształkami. Dół kostiumu zakrywa 1/3 pośladków oraz dolne podbrzusze. Stringi są niedozwolone.
Pantofle: maksymalna grubość podeszwy – 1 cm, maksymalna wysokość szpilki – 12 cm. Rodzaj materiału i kolory dowolne.
• Fitness plażowe mężczyzn: strój – spodenki surfingowe w dowolnym kolorze i kroju (ale nie obcisłe) o długości do górnej krawędzi stawu kolanowego (rzepki). W obu rundach ocena sylwetki będzie prowadzona w czterech zwrotach.
Zawodnicy o zbyt masywnym lub zbyt dopracowanym (definicja) umięśnieniu mogą być sklasyfikowani na ostatnich miejscach. Średni stopień odtłuszczenia (nie tak głęboki jak w kulturystyce i wyraźna separacja (bruzdy pomiędzy grupami mięśniowymi), ale bez ostrej definicji i szczegółów w obrębie mięśni są właściwym sposobem przygotowania. Należy prawidłowo ocenić, czy umięśnienie i forma startowa jest odpowiednia do męskiej sylwetki czy może już do kulturystyki klasycznej.
• Kulturystyka klasyczna i ekstremalna: IFBB zmieniła zapis odnośnie stroju – teraz można startować w jednobarwnych spodenkach o dowolnym kolorze i teksturze (matowe, błyszczące, „mokre”). Szerokość paska na biodrach: minimum 1 cm, muszą zakrywać minimum ¾ pośladków.
• Wellness fitness: nowa konkurencja. Procedury (rundy, zwroty) i strój jak w bikini fitness. Zawodniczki mogą mieć umięśnione, estetyczne, sportowe sylwetki, z większą masą ciała niż w bikini fitness, ale bez separacji umięśnienia. Od tej strony wellness fitness mieści się pomiędzy bikini fitness a fitness atletycznym kobiet.
Proporcje pionowe (długość nóg do tułowia) mają kluczowe znaczenie. Jeśli chodzi o proporcje poziome (szerokość bioder i talii w stosunku do szerokości barków) dopuszczalne są większe biodra, uda i pośladki. Poziom odtłuszczenia podobny jak w bikini fitness.

Udostępnij znajomym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *