OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA ŚLĄSKA W KULTURYSTYCE I FITNESS CZĘSTOCHOWA 11 – 12 kwietnia 2015 r.

1. ORGANIZATORZY
Urząd Miasta Częstochowa

Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego,
Klub Sportowy „OLIMP” Zabrze
Śląski Okręgowy Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego

2. TERMIN I MIEJSCE
Ogólnopolskie Mistrzostwa Śląska w Kulturystyce i Fitness, zwane dalej „zawodami”, odbędą się w dniach:
11 – 12 kwietnia 2015 r.
Hala Sportowo – Widowiskowa „POLONIA”
Częstochowa, ul. Dekabrystów 43

3. UCZESTNICTWO
W zawodach mogą brać udział:
– reprezentanci klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej zrzeszonych w PZKFiTS. Informacji w tej sprawie udziela Biuro Związku (tel. 022 550 09 67). Każdy Klub biorący udział w rywalizacji musi mieć opłaconą składkę członkowską PZKFiTS na 2015 rok. Każdy startujący musi mieć opłaconą Licencję PZKFiTS na 2015 rok. Opłaty za licencję zawodnika dokonuje wyłącznie klub w którym zawodnik jest zrzeszony. Wysokość opłat podana jest w KOMUNIKACIE FINANSOWO-ORGANIZACYJNYM PZKFITS na 2015 r., dostępnym na stronie internetowej Związku: www.pzkfits.pl w zakładce „Komunikaty”.

Wymagane opłaty na rzecz PZKFiTS należy wnosić na konto PZKFiTS: BANK PEKAO SA, Nr 08 1240 6250 1111 0000 4591 7718
z podaniem nazwy klubu, imienia i nazwiska zawodnika, za którego wnoszona jest opłata, ewentualnie w Biurze PZKFiTS, ul. Mangalia 4, lok. 427, Warszawa. (e-mail: [email protected], tel. 22-55-00-967). Opłaty wnoszone bezpośrednio przed zawodami będą obciążone dodatkową opłatą w wysokości 20 zł.

– Na zawodach zostanie rozegrana jedna kategoria wszechwag dla debiutantów w kulturystyce, w której mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy nigdy nie startowali w żadnej dyscyplinie PZKFiTS (kulturystyka, kulturystyka klasyczna, fitness, fitness sylwetkowe) na zawodach PZKFiTS (z pominięciem zawodów klubowych), za wyjątkiem „Debiutów PZKFiTS 2015” w Gdańsku oraz kategorii debiutantów na Pucharze Ziemi Puckiej w Żelistrzewie. Nowi debiutanci wpłacają 100 zł za Licencję Debiutanta PZKFiTS przelewem na konto PZKFiTS oraz 40 zł wpisowego na konto Organizatora (poniżej). Zawodnicy posiadający już Licencję Debiutanta PZKFiTS opłacają tylko wpisowe w wysokości 40 zł na konto Organizatora. .

4. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia imienne startujących należy nadsyłać do dnia 4 kwietnia 2015 r. (najpóźniej 7 dni przed startem) wypełniając FORMULARZ zamieszczony na stronie www.olimpzabrze.pl Formularz nie zawierający pełnych informacji o zawodniku nie zostanie przyjęty.
W zgłoszeniu każdy zawodnik / zawodniczka musi podać:
– imię i nazwisko,
– dokładną datę urodzenia,
– klub / stowarzyszenie zrzeszone w PZKFiTS, w barwach którego startuje,
– dokładną kategorię startową, w której zamierza wystartować, (wzrostowa lub wagowa)
– potwierdzenie dokonania opłaty startowej wpisowego (skan, zdjęcie w formacie JPEG lub plik PDF).

Dla wszystkich kategorii wiekowych obowiązuje wpisowe w wysokości 40,00 zł od zawodniczki/zawodnika.
W przypadku zgłoszenia się zawodnika w dniu weryfikacji bez wcześniejszego zgłoszenia i wpłaty wpisowego na podane konto, wpisowe obciążone jest dodatkową opłatą w wysokości 20 zł.
Kwotę wpisowego z dokładnym wyszczególnieniem nazwiska zawodnika (w polu: temat / tytułem) i dopiskiem „OMSL CZ-WA KULTURYSTYKA” należy wpłacić na konto:
95 1050 1588 1000 0023 0682 7755
ING Bank Śląski O/Zabrze
Klub Sportowy „OLIMP” w Zabrzu
41 – 800 Zabrze, ul. Wolności 315

Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku:
– negatywnej weryfikacji,
– rezygnacji zawodnika ze startu po weryfikacji,
– spóźnienia się zawodnika na start swojej kategorii.

5. PRZYJAZD
Uczestnicy zawodów przyjeżdżają w dniu 11 kwietnia 2015 r. (sobota) i zgłaszają się do Biura Zawodów, które będzie mieściło się przed sceną i będzie czynne w godz.17:00-20:00 w Hali Sportowo – Widowiskowej „POLONIA” w Częstochowie, ul. Dekabrystów 43.

6. WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW
Weryfikacja uczestników zawodów odbędzie się 11 kwietnia 2015 r. (sobota) w godz. 17:00 – 20:00 na scenie Hali Sportowo – Widowiskowej „POLONIA” w Częstochowie, ul. Dekabrystów 43, w kolejności zgodnej z planowanym programem zawodów. Kierownicy ekip powinni sprawdzić przed wyjazdem na zawody, czy ich zawodnicy prezentują odpowiednią formę startową i czy są właściwie przygotowani do zawodów od strony estetycznej. Komisja sędziowska może w trakcie weryfikacji nie dopuścić do startu zawodnika / zawodniczki nieprzygotowanych do występu lub niebędących w odpowiedniej formie startowej.

Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Zobowiązani są posiadać:
– dokument tożsamości ze zdjęciem, zawierający dokładną datę urodzenia,
– Licencję Zawodnika PZKFiTS opłaconą na 2015 r. (lub potwierdzenie dokonania opłaty licencyjnej),
– zaświadczenie lekarskie, zezwalające na start w zawodach lub aktualną Książeczkę Zdrowia Sportowca,
– dowód wniesienia opłaty startowej (wydruk dokonania wcześniejszego przelewu lub KP wystawione na zawodach)

Zawodnicy zobowiązani są posiadać ze sobą wszystkie stroje startowe oraz płytę CD z nagraniem do programu dowolnego. W przypadku nagrania na płycie CD, należy posiadać także rezerwowe nagranie. W przypadku złego stanu technicznego nagrania organizator zastrzega sobie prawo zastosowania własnego podkładu muzycznego. Narada techniczna sędziów i kierowników ekip odbędzie się na Hali, bezpośrednio po zakończeniu weryfikacji, około godz. 20:15, na której ogłoszony zostaje ostateczny program zawodów.

7. KATEGORIE:

Juniorzy (do 23 lat):
Kulturystyka Klasyczna Juniorów: wszechkategoria,
Kulturystyka Juniorów: wszechwag,

Debiutanci:
Kulturystyka mężczyzn: wszechwag

Weterani (powyżej 40 lat):
Kulturystyka Weteranów: wszechwag,

Seniorki i Seniorzy:
Fitness Sylwetkowe Kobiet: wszechkategoria,
Bikini Fitness Kobiet: wszechkategoria, (możliwy podział na wzrostowe)
Kulturystyka Klasyczna mężczyzn: 180 cm , +180 cm
Męska Sylwetka wszechkategoria, (możliwy podział na wzrostowe)

Kulturystyka Mężczyzn: 70 kg, 80 kg, 90 kg, 100 kg,+100 kg

Kulturystyka + Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn (zwycięzcy poszczególnych kategorii) OPEN

W kategoriach kulturystyka, kulturystyka klasyczna dopuszcza się 1 kg nadwagi (z uwagi na rozgrywanie zawodów na dwa tygodnie przed Mistrzostwami Polski). W przypadku zgłoszenia dużej liczby zawodników (powyżej 20) w którejś z kategorii np. bikini fitness kobiet lub męska sylwetka (wszechkategoria), organizator dopuszcza podział tych kategorii na wzrostowe.

Uwaga! W przypadku braku 3 zawodników w którejś z kategorii, kategorie będą w miarę możliwości łączone.

Dopuszcza się możliwość startu jednego zawodnika w dwóch kategoriach, (np.: weteran w kulturystyce oraz kulturystyce mężczyzn), po uprzednim zgłoszeniu tego faktu przy weryfikacji oraz uiszczeniu odrębnej opłaty startowej.

8. POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE
Podczas weryfikacji zawodnik otrzymuje od organizatora identyfikator, który umożliwia wejście do szatni i sali rozgrzewki.
W celu zapewnienia sprawnej obsługi zawodników przed startem, Organizator na naradzie technicznej wydaje kierownikom ekip identyfikatory „trener”. Liczba wydawanych identyfikatorów uzależniona jest od liczby zawodników startujących w barwach danego klubu / stowarzyszenia, tj.:
– drużyny liczące do 3 zawodników – 1 identyfikator,
– drużyny liczące powyżej 3 zawodników – 2 identyfikatory.

Osoby nieposiadające stosownego identyfikatora (np. członkowie rodzin zawodników, inni trenerzy, instruktorzy itp.) nie będą miały wstępu na zaplecze.

9. PLANOWANY PROGRAM ZAWODÓW
12 kwietnia 2015 r. (niedziela)
ELIMINACJE I PÓŁFINAŁY – godz. 9:00

Kulturystyka Debiutantów wszechwag (1 runda – prezentacja, pozy obowiązkowe, porównania)
Kulturystyka Klasyczna Juniorów: wszechkategoria, (1 runda – prezentacja, pozy obowiązkowe, porównania)
Kulturystyka Juniorów: wszechwag, (1 runda – prezentacja, pozy obowiązkowe, porównania)
Kulturystyka Weteranów: wszechwag, (1 runda – prezentacja, pozy obowiązkowe, porównania)
Fitness Sylwetkowe Kobiet: wszechkategoria, (1 runda – ocena sylwetki w stroju bikini)
Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn: 180 cm (1 runda – prezentacja, pozy obowiązkowe, porównania)
Bikini Fitness Kobiet: wszechkategoria, (1 runda – ocena sylwetki w stroju bikini)
Kulturystyka Mężczyzn: 70 kg (1 runda – prezentacja, pozy obowiązkowe, porównania)
+180 cm (1 runda – prezentacja, pozy obowiązkowe, porównania)
80 kg (1 runda – prezentacja, pozy obowiązkowe, porównania)
90 kg (1 runda – prezentacja, pozy obowiązkowe, porównania)
100 kg (1 runda – prezentacja, pozy obowiązkowe, porównania)
+100 kg (1 runda – prezentacja, pozy obowiązkowe, porównania)

OFICJALNE OTWARCIE ZAWODÓW – godz. 14:00

FINAŁY – godz. 14:30

Kulturystyka Debiutantów wszechwag (2 runda – pozy obowiązkowe, dogrywka) (3 runda – programy dowolne)
Kulturystyka Klasyczna Juniorów: wszechkategoria, (2 runda – pozy obowiązkowe, dogrywka) (3 runda – programy dowolne)
Kulturystyka Juniorów: wszechwag, (2 runda – pozy obowiązkowe, dogrywka) (3 runda – programy dowolne)
Kulturystyka Weteranów: wszechwag, (2 runda – pozy obowiązkowe, dogrywka) (3 runda – programy dowolne)

BLOK DEKORACJI I (kolejność jak powyżej)

Fitness Sylwetkowe Kobiet: wszechkategoria, (2 runda – T-walking, ocena sylwetki w stroju bikini)
Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn: 180 cm (2 runda – pozy obowiązkowe, dogrywka) (3 runda – programy dowolne)
+180 cm (2 runda – pozy obowiązkowe, dogrywka) (3 runda – programy dowolne)

BLOK DEKORACJI II (kolejność jak powyżej)
Bikini Fitness Kobiet: wszechkategoria, (2 runda – T-walking, ocena sylwetki w stroju bikini)
Kulturystyka Mężczyzn: 70 kg (2 runda – pozy obowiązkowe, dogrywka) (3 runda – programy dowolne)
80 kg (2 runda – pozy obowiązkowe, dogrywka) (3 runda – programy dowolne)
90 kg (2 runda – pozy obowiązkowe, dogrywka) (3 runda – programy dowolne)
100 kg (2 runda – pozy obowiązkowe, dogrywka) (3 runda – programy dowolne)
+100 kg (2 runda – pozy obowiązkowe, dogrywka) (3 runda – programy dowolne)

BLOK DEKORACJI III (kolejność jak powyżej)

Kulturystyka + Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn OPEN (pozy obowiązkowe, porównania, dogrywka)

BLOK DEKORACJI IV kategorii OPEN

OSTATECZNY PROGRAM ZAWODÓW USTALONY ZOSTAJE PO WERYFIKACJI !!!

Ostateczny program zawodów przekazywany jest niezwłocznie sędziom funkcyjnym (głównym, sekretarzom, nagrań, rozprowadzającym), podawany przez spikera zawodów do publicznej wiadomości, a także rozwieszany przy szatniach oraz widocznych miejscach na hali. Kierownicy ekip zobowiązani są do zapoznania się z aktualnym programem zawodów i po weryfikacji poinformować o nim zawodników swojego klubu. Z uwagi na liczbę zgłoszonych zawodników, niektóre kategorie mogą zostać połączone, inne kolejność startu!!!

10. PUNKTACJA DRUŻYNOWA
Do punktacji drużynowej wliczane są wyniki sześciu najlepszych zawodniczek i/lub zawodników z danego klubu, wg punktacji obowiązującej w IFBB.

11. NAGRODY:
We wszystkich kategoriach za miejsca od I do III – medale, puchary, dyplomy.
We wszystkich kategoriach za miejsce od IV do VI – dyplomy.
W kategorii „Kulturystyka + Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn OPEN” od I miejsca do VI miejsca nagrody, puchar i dyplom. Do puli nagród wchodzą nagrody finansowe, rzeczowe i suplementy odżywkowe – w zależności od ostatecznej liczby i hojności sponsorów.
Drużynowo: za miejsce od I do III puchary i dyplomy.
Organizator przewiduje również nagrody rzeczowe.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany wysokości nagród pieniężnych jak i rzeczowych w przypadku niepełnej liczby finalistów w danej kategorii (mniejszej niż 3 zawodników).

12. KOMISJA SĘDZIOWSKA
Komisję Sędziowską powołuje PZKFiTS.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Sprawy sporne wynikłe podczas zawodów i nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Komisja Odwoławcza złożona z Prezesa PZKFiTS, Sędziego Głównego i przedstawiciela Organizatora, po wpłaceniu wadium w wysokości 200,– zł na rzecz Organizatora.

14. INFORMACJE
Szczegółowych informacji o imprezie udziela:
• Pan Jerzy Szymański, telefon kom.: 501 585 311 [email protected]

Zatwierdzam mgr inż. Andrzej Michalak Wiceprezes PZKFiTS

Organizator Jerzy Szymański Prezes KS „Olimp” Zabrze
dn. 14.03.2015 r

Udostępnij znajomym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *